EVE 2017 – 2018 Curriculum

 1. GENERAL EDUCATION CLUSTER: 55 credits

1.1 Social, Art and humanity science – Political theory: 10 credits

 • Compulsory: 10 credits (Since 2018: 11 credits)
 • Elective: 0 credits

1.2 Natural science, Mathematics, Technology and Environment, Management: 37 credits

  • Compulsory: 37 credits
  • Elective: 0 credits

1.3 Academic English: 08 credits

This cluster helps students to improve their academic writing, speaking, listening skills in English.

Note that all courses at IU (except political courses) are taught in English.

1.4 Physical training: 6 credits (only certificate)

1.5 Military training: 0 credits (only certificate)

 1. PROFESSIONAL EDUCATION CLUSTER: 66 credits

2.1 Foundation cluster: 30 credits

2.2 Specialized cluster: 36 credits

(03 orientations: water and wastewater treatment, air pollution control and solid waste treatment)

 • Compulsory: 23 credits
 • Elective: 13 credits

2.3 Assistance knowledge, Methods and Tools: 0 credits

 1. INTERNSHIP, THESIS CLUSTER: 14 credits

3.1 Internship: 02 credits

3.2 Thesis: 12 credits

 


 1. KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG (GENERAL KNOWLEDGE)
 • Các môn Khoa học xã hội, lý luận chính trị (Social, Art and humanity science – Political theory)
No. Course ID. Course Title Course type Credit
Vietnamese English Total Lecture Laboratory
1 PE011IU Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin Principles of Marxism Compulsory 5 5 0
2 PE012IU Tư tưởng Hồ Chí Minh Ho Chi Minh’s Thoughts Compulsory 2 2 0
3 PE013IU Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam Revolutionary Lines of Vietnamese Communist Party Compulsory 3 3 0
Tổng cộng (Total)   10 10 0

 1.2 Ngoại ngữ (Academic English)

No. Course ID. Course Title Course type Credit
Vietnamese English Total Lecture Laboratory
1 EN007IU Tiếng Anh chuyên ngành 1 (kỹ năng viết) Writing AE1 Compulsory 2 2 0
2 EN008IU Tiếng Anh chuyên ngành 1 (kỹ năng nghe) Listening AE1 Compulsory 2 2 0
3 EN011IU Tiếng Anh chuyên ngành 2 (kỹ năng viết) Writing AE2 Compulsory 2 2 0
4 EN012IU Tiếng Anh chuyên ngành 2 (kỹ năng nói) Speaking AE2 Compulsory 2 2 0
Tổng cộng (Total)   8 8 0

 1.3 Khoa học tự nhiên-Toán-Tin học-Môi trường (Natural science, Mathematics, Technology and Environment)

No. Course ID. Course Title Course type Credit
Vietnamese English Total Lecture Laboratory
1 MA001IU Toán 1 Calculus 1 Compulsory 4 4 0
2 PH013IU Vật lý 1 Physics 1 Compulsory 2 2 0
3 PH014IU Vật lý 2 Physics 1 Compulsory 2 2 0
4 CH011IU Hóa đại cương Chemistry for Engineers Compulsory 3 3 0
5 PE008IU Tư duy phân tích Critical Thinking Compulsory 3 3 0
6 ENEE1001IU Vẽ kỹ thuật Engineering Drawing Compulsory 3 2 1
7 ENEE1002IU Thủy lực công trình Hydraulics for Environmental Engineering Compulsory 4 3 1
8 ENEE1003IU Cơ sở Hóa phân tích Fundamental of Analytical Chemistry Compulsory 3 2 1
9 ENEE1004IU Vi sinh vật môi trường Environmental Microbiology Compulsory 4 3 1
10 ENEE1005IU Hóa sinh Biochemistry Compulsory 3 3 0
11 ENEE1006IU Thống kê ứng dụng Applied Statistics Compulsory 3 2 1
12 ENEE1007IU Phương pháp thiết kế thí nghiệm Experimental Design and Data Analysis Compulsory 3 2 1
Tổng cộng (Total)   37 31 6

 1.4  Giáo dục thể chất (Physical Training)

No. Course ID. Course Title Course type Credit
Vietnamese English Total Lecture Laboratory
1 PT001IU Thể dục 1 Physical Training 1 Compulsory 3 3 0
2 PT002IU Thể dục 2 Physical Training 2 Compulsory 3 3 0
Tổng cộng (Total)   6 6 0

  

 1. Kiến thức cơ sở ngành (Fundamental knowledge)
No. Course ID. Course Title Course type Credit
Vietnamese English Total Lecture Laboratory
1 ENEE2001IU Nhập môn ngành kỹ thuật môi trường Introduction to Environmental Engineering Compulsory 3 3 0
2 ENEE2002IU Hóa kỹ thuật môi trường 1 Environmental Chemistry 1 Compulsory 2 2 0
3 ENEE2010IU Thí nghiệm Hóa kỹ thuật môi trường 1 Environmental Chemistry 1 Lab Compulsory 2 0 2
4 ENEE2003IUIU Sức bền vật liệu Mechanics of Materials Compulsory 3 3 0
5 ENEE2004IU Kỹ thuật phản ứng Chemical Reaction Engineering Compulsory 3 2 1
6 ENEE2005IU Hóa kỹ thuật môi trường 2 Environmental Chemistry 2 Compulsory 2 2 0
7 ENEE2011IU Thí nghiệm hóa Kỹ thuật môi trường 2 Environmental Chemistry 2 Lab Compulsory 2 0 2
8 ENEE2006IU Kết cấu công trình xây dựng môi trường Basic Theory of Environmental Structures Compulsory 4 4 0
9 ENEE2007IU Quá trình vật lý và hóa học môi trường Physical and Chemical Processes for Environmental Engineering Compulsory 3 2 1
10 ENEE2008IU Sinh thái môi trường Environmental Ecology Compulsory 3 2 1
11 ENEE2009IU Quá trình sinh học môi trường Biological Processes for Environmental Engineering Compulsory 3 2 1
Tổng cộng (Total)   30 22 8
 1. Kiến thức chuyên ngành (Professional knowledge)
No. Course ID. Course Title Course type Credit
Vietnamese English Total Lecture Laboratory
Nhóm chuyên ngành NƯỚC (Water & Wastewater treatment)
1 ENEE3101IU Xử lý nước cấp Water Treatment Compulsory 4 3 1
2 ENEE3102IU Xử lý nước thải sinh hoạt Municipal WasteWater Treatment Compulsory 4 3 1
3 ENEE3103IU Hệ thống cấp và thoát nước Water Supply and Drainage Systems Compulsory 3 3 0
4 ENEE3104IU Xử lý nước thải công nghiệp Industrial Wastewater Treatment Compulsory 4 2 2
5 ENEE3106IU Thiết kế đường ống và thiết bị Pipe and Instruments Design Compulsory 4 2 2
6 ENEE3108IU Đồ án môn học 1 (Nước cấp) Project 1 (Water Treatment) Compulsory 2 0 2
7 ENEE3109IU Đồ án môn học 2 (Nước thải) Project 2 (Wastewater Treatment) Compulsory 2 0 2
Tổng cộng (Total)   23 13 10
Nhóm chuyên ngành KHÍ ( Air Pollution Control)
1 ENEE3201IU Nhiệt động lực học và truyền nhiệt Thermodynamics and Heat Transfer Compulsory 4 3 1
2 ENEE3202IU Kiểm soát ô nhiễm không khí Air Pollution Control Engineering Compulsory 4 3 1
3 ENEE3203IU Truyền khối Mass Transfer Compulsory 3 2 1
4 ENEE3205IU Thông gió và Kiểm soát ồn Ventilation and Noise Control Compulsory 4 3 1
5 ENEE3208IU Đồ án môn học 1 (Bụi và thông gió) Project 1 (Particulate control and ventilation design) Compulsory 2 0 2
6 ENEE32009U Đồ án môn học 2 (Khí) Project 2 (Gaseous emission control design) Compulsory 2 0 2
7 ENEE3106IU Thiết kế đường ống và thiết bị Pipe and Instruments Design Compulsory 4 2 2
Tổng cộng (Total)   23 15 10
Nhóm chuyên ngành RẮN (Solid Waste Treatment)
1 ENEE3301IU Quản lý chất thải rắn Solid Waste Management Compulsory 4 3 1
2 ENEE3302IU Ứng dụng công nghệ sinh học trong xử lý chất thải rắn Applied Microbiology in Solid Waste Treatment Compulsory 4 3 1
3 ENEE3303IU Thiết kế và vận hành bãi chôn lấp Landfill Design and Operation Compulsory 4 3 1
4 ENEE3306IU Kỹ thuật lò đốt chất thải Waste Incineration Compulsory 3 3 0
5 ENEE3307IU Kỹ thuật xử lý ô nhiễm đất Contaminated Soil and Remediation Compulsory 4 3 1
6 ENEE3308IU Đồ án môn học 1 (Chất thải rắn 1) Project 1 (Solid waste 1) Compulsory 2 0 2
7 ENEE3309IU Đồ án môn học 2 Chất thải rắn 2) (Project 2 (Solid waste 2) Compulsory 2 0 2
Tổng cộng (Total) 23 15 8

 Nhóm môn học tự chọn (Elective courses)

Nhóm môn học tự chọn tự do (chọn tối thiểu 02 môn học – 6 tín chỉ) – Free electives (students need to take 2 courses from the free electives courses list below)

No. Course ID. Course Title Credit
Total Lecture Laboratory
1 ENEE4001IU Research Methodology 3 3 0
2 ENEE4002IU Advanced Engineering Drawing 3 2 1
3 ENEE4003IU Environmental Hydrology 3 3 0
4 ENEE4004IU Water Quality Modelling 3 2 1
5 ENEE4005IU Water Resources Management 3 3 0
6 ENEE4006IU Air Quality Modelling 3 2 1
7 ENEE4007IU Climate Change Mitigation and Adaptation 3 3 0
8 ENEE4008IU ISO 14001 and OHSAS 3 3 0
9 ENEE4009IU Sustainable Development: Theory and Policy 3 3 0
10 ENEE4010IU Environmental Impact Assessment 3 3 0
11 ENEE4012IU Environmental Monitoring 3 2 1
12 ENEE4013IU Environmental Law and Policy 3 3 0
13 ENEE4014IU Environmental Economics 3 3 0
14 ENEE3105IU Treatment Plant Operation 3 2 1
15 ENEE3206IU Environmental Health and Safety 3 3 0
16 ENEE3304IU Waste Reduce, Reuse, Recycle 3 2 1

Nhóm môn tự chọn chuyên ngành (chọn tối thiểu 02 môn học – 7 tín chỉ) – Technical electives (students need to take 2 courses from the technical electives courses list in 3 orientations)

Chuyên ngành nước (Water & Wastewater treatment):

No. Course ID. Course Title Credit
Total Lecture Laboratory
1 ENEE3301IU Solid waste management 4 3 1
2 ENEE3202IU Air pollution control 4 3 1
3 ENEE4011IU Engineering Projects Management 3 3 0

Chuyên ngành Rắn (Solid waste treatment):

No. Course ID. Course Title Credit
Total Lecture Laboratory
1 ENEE3103IU Water Supply and Drainage Systems 3 3 0
2 ENEE3202IU Air pollution control 4 3 1
3 ENEE4011IU Engineering Projects Management 3 3 0

Chuyên ngành Khí (Air Pollution Control):

No. Course ID. Course Title Credit
Total Lecture Laboratory
1 ENEE3301IU Solid waste management 4 3 1
2 ENEE3103IU Water Supply and Drainage Systems 3 3 0
3 ENEE4011IU Engineering Projects Management 3 3 0
 1. Thực tập tốt nghiệp, luận văn tốt nghiệp (Thesis, internship):
No. Course ID. Course Title Course type Credit
Vietnamese English Total Lecture Laboratory
1 ENEE5001IU Thực tập tốt nghiệp Internship bắt buộc 2 0 2
2 ENEE5002IU Luận văn tốt nghiệp Thesis bắt buộc 12 0 12
Tổng cộng   14 0 14