Hướng dẫn và Biễu mẩu

 

1. Quy định, Quy chế

STT Quy chế, Quy định
1 Quy chế đào tạo trình độ đại học theo hệ thống tín chỉ tại Trường Đại học Quốc tế
thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
2 Quy định tổ chức thi học kỳ
3 Quy định và hướng dẫn phòng thí nghiệm

2. Hướng dẫn, Biễu mẫu

STT Hướng dẫn, biễu mẫu
1 Sổ tay sinh viên
Dành cho sinh viên ngành Kỹ thuật Môi trường
Dành cho sinh viên Khoa Kỹ thuật Hóa học và Môi trường ( từ Khóa 2023)
2 Hướng dẫn quy trình thực hiện luận văn:
Dành cho sinh viên ngành Kỹ thuật Môi trường
Dành cho sinh viên ngành Kỹ thuật Hóa học (đang cập nhập)
3 Hướng dẫn quy trình thực tập:
Dành cho sinh viên ngành Kỹ thuật Môi trường
Dành cho sinh viên ngành Kỹ thuật Hóa học (đang cập nhập)
4 Sổ tay an toàn phòng thí nghiệm
5 Biểu mẩu phòng thí nghiệm
6 Đăng ký giấy xác nhận sinh viên (Đăng ký online)
7 Mẫu đơn xin miễn đăng ký môn học học kỳ hè (dành cho sinh viên năm 1)
8 Mẫu lý lịch trích ngang (dành cho sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp)
9 Mẫu đơn xin đề nghị thêm/bớt môn học
10 Đơn xin dừng học tại trường
11 Đơn xin tạm ngừng học tại trường
12 Đơn xin tiếp tục học tại trường
13 Đơn xin gia hạn thời gian học tại trường
14 Các mẫu đơn đăng ký đề tài nghiên cứu của sinh viên
15 Các mẫu đơn khác:
Sinh viên vui lòng đăng nhập vào hệ thống trực tuyến của Phòng Đào tạo Đại học:
• Sinh viên truy cập http://onlinerequestoaa.hcmiu.edu.vn/
• ID: Student ID
• Pass: ddmmyyyy

D