Chỉ tiêu và Kết quả tuyển sinh

  • Ngành Kỹ thuật Môi trường
  • Ngành Kỹ thuật Hóa học

Niên khóa

Chỉ tiêu tuyển sinh

Số thí sinh trúng tuyển

Số thí sinh trúng tuyển

Số thí sinh nhập học

2018-2019

60

259

66

24

2019-2020

60

569

98

26

2020-2021

60

412

97

44

2021-2022

60

589

125

57

2022-2023

60

701

50

44

2023-2024

60

568

167

57