UPC Renewables Vietnam Management

MÔ TẢ CÔNG VIỆC / JOB DESCRIPTION

Description/Definition

Mô tả/Định nghĩa

This position is to manage environmental and social activities and report to Senior Environmental Officer/Environmental Team Leader/Environmental Manager (if any) which will be subjected in ESIA report and Vietnam Environmental Impact Assessment Report. The environmental engineer will be responsible for implementing and monitoring field work’s environment tasks to achieve the highest level of environmental site works performance.

Vị trí này báo cáo cho Chuyên viên Môi trường cao cấp /Trưởng nhóm Môi trường /Trưởng phòng Môi trường (nếu có) các hoạt động về môi trường và xã hội tuân theo nội dung Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Việt Nam và Báo cáo đánh giá tác động môi trường và xã hội theo tiêu chuẩn quốc tế. Kỹ sư môi trường sẽ chịu trách nhiệm triển khai, thực hiện và giám sát các vấn đề về môi trường và xã hội liên quan tại công trường trong giai đoạn phát triển, xây dựng và vận hành Dự án điện gió.

Responsibilities/Trách nhiệm

· Perform environmental sampling and supervise environmental monitoring programs conducted by contractors that meet VEIA and ESIA requirements at sites.

Thực hiện quan trắc môi trường và giám sát công tác quan trắc môi trường do các nhà thầu thực hiện tuân thủ theo Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Việt Nam và Báo cáo đánh giá tác động môi trường và xã hội theo tiêu chuẩn quốc tế.

· Manage all contractors to perform field works related to environmental and social tasks to meet relevant standards and requirements.

Quản lý tất cả các nhà thầu thực hiện các công việc liên quan đến các hoạt động môi trường và xã hội tại hiện trường đáp ứng được yêu cầu và tiêu chuẩn liên quan

· Take responsibility for environmental activities during development and construction phases, environmental and social activities during the operation phase of wind farms, particularly wind farms in Soc Trang province.

Chịu trách nhiệm chính cho các hoạt động môi trường trong giai đoạn phát triển và xây dựng dự án và các hoạt động môi trường và xã hội trong giai đoạn vận hành dự án, đặc biệt là các dự án tại khu vực Sóc Trăng.

· Support for internal and external audit for environmental and social activities and do corrective and prevention actions.

Hỗ trợ các hoạt động đánh giá nội bộ và đánh giá bên ngoài liên quan đến môi trường và xã hội, đồng thời triển khai các hành động khắc phục và phòng ngừa.

· Support in writing environmental and social reports for the projects.

Hỗ trợ viết báo cáo liên quan đến các hoạt động môi trường và xã hội cho dự án.

· Liaise with local authorities to support VEIA and ESIA activities

Làm việc với chính quyền địa phương liên quan đến các vấn đề môi trường của dự án.

· Coordinate with related departments to carry out the work when required.

Phối hợp với các bộ phận liên quan thực hiện các công việc khi được yêu cầu.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC / JOB REQUIREMENT

Competencies/Năng lực

·       Engineer or bachelor education within environmental engineering or management;

Bằng kỹ sư hoặc cử nhân về kỹ thuật hoặc quản lý môi trường;

·       Minimum of 2-3 years’ relevant experience;

2 hoặc 3 năm kinh nghiệm liên quan;

·       Knowledge of Environmental and Social fields; Knowledge of IFC Performance Standards, Equator Principles III-IV is an asset;

Kiến thức về Môi trường và Xã hội; Hiểu biết về các tiêu chuẩn IFC, Equator Principles III-IV là 1 lợi thế;

·       Good English and can communicate Khmer is an advantage;

Thành thạo Anh văn, biết tiếng Khmer là một lợi thế;

·       Strong within communication, stakeholder management and management systems;

Mạnh mẽ trong giao tiếp, quản lý các bên liên quan và hệ thống quản lý;

·       Ability to prioritize and manage multiple tasks;

Có khả năng sắp xếp và quản lý nhiều công việc theo thứ tự ưu tiền;

·       Motivated and self-starter is a plus;

Chủ động và tư duy tích cực là một ưu thế;

·       High proficiency in QGIS and AutoCad required;

Sử dụng thành thạo QGIS và AutoCad;

·       High proficiency in MS Office Software (Word, Excel, Outlook and Power Point, Project);

Sử dụng thành thạo các phần mềm MS Office (Word, Excel, Outlook và Power point, Project);

·       Excellent communication skills, personable, team player.

Kỹ năng giao tiếp tốt, lịch sự, có tinh thần đồng đội.

THÔNG TIN KHÁC/MORE INFORMATION

  • Học vị: Cử nhân / Degree: Bachelor
  • Tuổi/ Age: Unlimited