Fieldtrip – Introduction to Environmental Engineering

Course: Introduction to Environmental Engineering

At BIWASE

Công trình xử lý tạo phân compost
Công trình xử lý nước rỉ rác

Written by: Dr. Nguyen Thi Thuy – Vice Chair, Department of Environmental Engineering