Ngoại khóa Môn Introduction to Environmental Engineering

Field trip: Sinh viên K21 thăm quan Xí nghiệp xử lý chất thải thuộc Công Ty Cổ Phần Nước – Môi Trường
Bình Dương (BIWASE)
Môn học: Nhập môn Kỹ thuật Môi trường (Introduction to Environmental Engineering)

Tại BIWASE
Thiết bị cyclone xử lý khí thải lò đốt
Công trình xử lý tạo phân compost
Công trình xử lý nước rỉ rác

Tác giả: TS. Nguyễn Thị Thủy, Phó Bộ môn Kỹ thuật Môi trường