Mục tiêu đào tạo – Chuẩn đầu ra (KTHH)

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Ngành Kỹ thuật Hóa học

Đào tạo kỹ sư hóa học với triết lý ‘Job ready’, cụ thể như sau:

  1. Có kiến thức cơ bản vững chắc về khoa học và kỹ thuật trong lĩnh vực hóa học và những lĩnh vực có liên quan (vd như sinh học, dược học, môi trường, v.v..).
  2. Có khả năng vận dụng sáng tạo các kiến thức cơ bản trong ngành để giải quyết các vấn đề đa dạng trong các lĩnh vực nghề nghiệp.
  3. Có đạo đức nghề nghiệp, hiểu rõ các vấn đề về môi trường, xã hội, an ninh và kinh tế.
  4. Có đầy đủ các kỹ năng mềm, kỹ năng quản lý, khả năng làm việc nhóm, khả năng lãnh đạo, khả năng giao tiếp và làm việc chuyên môn thành thạo bằng tiếng Anh.
  5. Có nhận thức về tầm quan trọng của việc trau dồi bản thân và không ngừng học tập suốt đời.
CHUẨN ĐẦU RA
STT.

Chuẩn đầu ra Ngành Kỹ thuật Hóa học   

Sinh viên tốt nghiệp Ngành Kỹ thuật Hóa học có khả năng

Kiến thức

1 Xác định, xây dựng và giải quyết các vấn đề kỹ thuật hóa học phức tạp bằng cách áp dụng các nguyên tắc của kỹ thuật, khoa học và toán học.
2 Áp dụng thiết kế kỹ thuật hóa học để tạo ra các giải pháp đáp ứng các nhu cầu cụ thể, có cân nhắc đến các yếu tố về sức khỏe cộng đồng, an toàn và phúc lợi, cũng như các yếu tố toàn cầu, văn hóa, xã hội, môi trường và kinh tế.

Kỹ năng

3 Giao tiếp (bao gồm tiếng Anh) hiệu quả với nhiều đối tượng khác nhau.
4 Hoạt động hiệu quả trong một nhóm mà các thành viên cùng đưa ra vai trò lãnh đạo, tạo ra một môi trường hợp tác và hòa nhập, thiết lập mục tiêu, lập kế hoạch nhiệm vụ và đáp ứng các mục tiêu.
5 Phát triển và tiến hành các thí nghiệm thích hợp, phân tích và giải thích số liệu, đồng thời sử dụng đánh giá kỹ thuật để đưa ra kết luận.
6 Tiếp thu và áp dụng kiến ​​thức mới khi cần thiết, sử dụng các chiến lược học tập phù hợp.

Thái độ

7

Nhận thức được trách nhiệm về đạo đức và nghề nghiệp trong các tình huống kỹ thuật và đưa ra các đánh giá sáng suốt với việc xem xét tác động của các giải pháp kỹ thuật trong bối cảnh về xã hội, môi trường, kinh tế, và toàn cầu.