Học phí & Lệ phí (Chương trình đào tạo Đại học)

Học phí và lệ phí khác nhay tùy theo từng chương trình,điều kiện học tập và tỷ giá ngoại tệ tại thời điểm thanh toán. Thông báo chính thức sẽ được công bố vào đầu mỗi học kỳ.

Loại phí Số tiền Chương trình đào tạo
HỌC PHÍ Xấp xỉ 48 triệu đồng/năm Chương trình do Trường Đại học Quốc tế cấp bằng
Giai đoạn 1: 2 năm học tại trường Đại học Quốc tế: 56 triệu đồng/năm

Giai đoạn 2: 2 năm học tại trường đối tác: theo chính sách học phí của trường đối tác

Chương trình liên kết/ Chương trình bằng đôi
Giai đoạn 1: 63 -67 triệu đồng/năm

Giai đoạn 2: 116 triệu đồng/năm

Chương trình Quốc tế 4+0
LỆ PHÍ Thông báo sau

# Tỷ giá hối đoái được thông báo vào đầu mỗi học kỳ.