Bản mô tả chương trinh đào tạo ngành KTMT

 • Tên chương trình:
  • Tiếng Việt: Kỹ thuật Môi trường
  • Tiếng Anh: Environmental Engineering
 • Mã ngành: 7520320
 • Trình độ đào tạo: Đại học
 • Thời gian đào tạo: 4 năm (8 học kỳ chính)
 • Hình thức đào tạo: Chính quy, toàn thời gian
 • Ngôn ngữ đào tạo: Tiếng Anh
 • Cơ quan cấp bằng: Trường Đại học Quốc Tế
 • Tên bằng tốt nghiệp:
Tiếng Anh Bachelor of Engineering in Environmental Engineering
Tiếng Việt Kỹ sư Kỹ thuật Môi trường
 • Tổng số tín chỉ: 150 (không bao gồm các môn giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng và tiếng Anh tăng cường)

Tổ hợp môn xét tuyển:

A00: Toán, Vật lý, Hóa học

A02: Toán, Vật Lý, Sinh học

B00: Toán, Hóa học, Sinh học

D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh

Chỉ tiêu tuyển sinh : 30

Bản mô tả Chương trình đào tạo