Mục tiêu đào tạo – Chuẩn đầu ra

Mục tiêu đào tạo

PO1. Sinh viên tốt nghiệp có kiến thức đại cương, cơ sở ngành, chuyên ngành và kiến thức bổ trợ liên quan đến các kỹ thuật xử lý nước – nước thải, kiểm soát ô nhiễm không khí, và quản lý chất thải rắn để có thể ứng dụng vào giải quyết các vấn đề môi trường và tiếp tục học tập ở bậc cao hơn.

PO2. Sinh viên tốt nghiệp có khả năng nhận diện vấn đề, hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai và vận hành các thiết bị và hệ thống xử lý môi trường phù hợp với nhu cầu xã hội và tiêu chuẩn ngành.

PO3. Sinh viên tốt nghiệp có kỹ năng nghề nghiệp, thái độ cá nhân; kỹ năng làm việc theo nhóm và giao tiếp hiệu quả trong môi trường chuyên nghiệp để giải quyết các vấn đề liên quan đến kỹ thuật môi trường.

Chuẩn đầu ra

STT Chuẩn đầu ra
Kiến thức
1 Áp dụng các kiến thức toán, khoa học tự nhiên, kỹ thuật để giải quyết các vấn đề trong kỹ thuật môi trường
2 Áp dụng kiến thức rộng để xem xét tác động của các giải pháp kỹ thuật môi trường trong bối cảnh toàn cầu, kinh tế,và xã hội
Kỹ năng
3 Nhận diện, diễn đạt và giải quyết các vấn đề kỹ thuật môi trường
4 Thiết kế và tiến hành thí nghiệm, cũng như phân tích và giải thích dữ liệu
5 Thiết kế các hệ thống môi trường, các thành phần hoặc các quy trình để đáp ứng các nhu cầu thực tiễn về kinh tế, môi trường, sức khỏe nghề nghiệp và an toàn lao động.
6 Sử dụng các kỹ thuật, kỹ năng và các công cụ kỹ thuật hiện đại cần thiết cho việc thực hành trong kỹ thuật môi trường
7 Thể hiện khả năng giao tiếp hiệu quả, viết báo cáo và trình bày các vấn đề chuyên môn bằng tiếng Anh
8 Làm việc hiệu quả trong nhóm đa ngành để thực hiện các mục tiêu chung
Mức tự chủ và trách nhiệm
9 Thể hiện trách nhiệm đạo đức và nghề nghiệp trong thực tiễn ngành kỹ thuật môi trường
10 Nhận ra nhu cầu, liên tục phát triển chuyên môn và học tập suốt đời