Tổng quan chương trình đào tạo ngành KTMT

TỔNG QUAN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

STT Khóa Mô tả
1 2017,2018 135 Tín chỉ / 234.58 ECTS (Thời gian đào tạo: 4 năm)
2 2019,2020,2021,2022 150 Tín chỉ / 257.79 ECTS (Thời gian đào tạo: 4 năm)
3 2023 trở đi 150 Tín chỉ / 257.79 ECTS (Thời gian đào tạo: 4.5 năm)