Tổng quan chương trình đào tạo ngành KTMT

TỔNG QUAN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

STT Khóa Mô tả
1 2017,2018 135 Tín chỉ / 234.58 ECTS
2 2019,2020 150 Tín chỉ / 257.79 ECTS
3 2021 trở đi 150 Tín chỉ / 257.79 ECTS (Chỉ khác kế hoạch giảng dạy so với khóa trước)