HỌC BỔNG CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ

HỌC BỔNG TUYỂN SINH

  • Học bổng toàn phần (miễn 100% học phí 4 năm):  Sinh viên có điểm chuẩn đầu vào ≥ 25
  • Học bổng bán phần (Miễn 50% học phí 4 năm): Sinh viên có điểm chuẩn đầu vào ≥ 24
  • Điều kiện duy trì học bổng :  ĐTB mỗi học kỳ ≥ 70, không có môn rớt (Điểm từng môn ≥ 50)

HỌC BỔNG ĐẠI HỌC

Mỗi học kì, 10% sinh viên có điểm học tập cao nhất sẽ nhận được học bổng học tập của Trường Đại học Quốc tế

  • 4% sinh viên nhận học bổng toàn phần  (12.000.000 VND cho học kỳ Mùa thu/Mùa xuân hoặc 6.000.000 VND cho học kỳ mùa hè)
  • 6% sinh viên nhận học bổng bán phần (6.000.000 VND cho học kỳ Mùa thu/Mùa xuân hoặc 3.000.000 VND cho học kỳ mùa hè

Yêu cầu tối thiểu để duy trì học bổng:

  • Hoàn tất Anh văn Học thuật 1
  • Đăng ký ít nhất 12 tín chỉ cho học kỳ Mùa thu/Mùa Xuân hoặc 6 tín chỉ cho Học kỳ Mùa hè
  • ĐTB học kỳ ≥ 70 (Không có môn học rớt)

Thống kê học bổng sinh viên ngành Kỹ thuật Môi trường

Thống kê học bổng sinh viên ngành Kỹ thuật Hóa học

TBA

HỌC BỔNG KHÁC

Nhiều học bổng khác do các trường đại học, viện nghiên cứu, các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp có hợp tác với Trường, cả trong nước và quốc tế được thông báo hàng năm trên website, emails và các phương tiện thông tin đại chúng.

Xem thêm thông tin về học bổng khác tại: https://cee.hcmiu.edu.vn/category/scholarships-vn/hoc-bong-khac/