Ký Kết Biên Bản Thỏa Thuận Giữa Khoa Kỹ Thuật Hóa học và Môi Trường – Trường Đại Học Quốc Tế và Công Ty TNHH Khoa Học và Kỹ Thuật REECO (Reecotech) Đối với Hợp Tác Liên Kết

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ, VIỆT NAM – Ngày 3 tháng 1 năm 2024 Ký Kết Biên Bản Thỏa Thuận Giữa Khoa Kỹ Thuật Hóa học và Môi Trường – Trường Đại Học Quốc Tế và Công Ty TNHH Khoa Read More …