Green Valley Environment & Construction JSC – Tư vấn viên Môi trường

Tư vấn viên Môi trường

Chuyên gia Đánh giá tác động môi trường, Hoàn thành đánh giá tác động môi trường

· Lên lịch và quản lý kế hoạch khảo sát địa điểm, thu thập dữ liệu và lập báo cáo môi trường

· Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM)

· Thực hiện quy trình Vận hành thử và Xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường cam kết trong ĐTM

· Lập báo cáo giám sát môi trường

· Lập hồ sơ xin giấy phép xả nước thải

· Chuẩn bị hồ sơ xin cấp phép khai thác nước ngầm

· Lập báo cáo xả nước thải

· Lập báo cáo khai thác nước ngầm

· Bảo vệ dự án ĐTM trước hội đồng thẩm định, sửa đổi đề xuất dự án theo yêu cầu của cơ quan quản lý

· Hỗ trợ khách hàng tuân thủ đúng Luật Bảo vệ Môi trường

· Hỗ trợ khách hàng chuẩn bị tất cả các tài liệu cần thiết trước khi kiểm tra